Yuezheng Ling VOCALOID3 VOCALOID5 | Songs Albums Notable Originals


This is a list of songs featuring VOCALOID Yuezheng Ling (乐正绫). These entries are displayed by templates and contributors must read the guidelines for notable and originals before making changes.

Additionally, these songs could feature VOCALOID Yuezheng Ling as a soloist, in a duet, or as part of a group collaboration. For individual song articles, click here.

Original songs with more than one million views[edit | edit source]

This section presents original songs whose original broadcasts have over one million views.

九九八十一
Jiu jiu ba shi yi icon.jpg
[bb][yt]
Translation Jiǔjiǔbāshíyī
Featuring
Producers
Wugui Sui (compose), Xie Jiao Jiaozhu (lyrics), St (subtitles), Haixianmian (guitar), Si Gu Jun (drums), O Tianqi Qinglang O (flute), Dongbei Xian Jiaozi (pipa), Nalanxunfeng (tuning), xinkun (mixing), Su Fei, Hai Ya, INxico (illustrators), NekoLoco (video)
世末歌者
World's end singer icon.png
[bb][5s]
Translation Shìmò Gēzhě
Producers
COP (music, lyrics), Wei Tu (illustrator), saiqomo (video), Shaonian Mo Ran (logo), Mo Xue, IcedSoymilk, ZHider (compression)
傲娇系男孩的告白日
傲娇系男孩的告白日 icon.png
[bb]
Translation Ào Jiāo Xì Nánhái de Gàobái Rì
Producers
ilem (music, lyrics, tuning, mixing video), Shan n (illustrator)
繁华唱遍
繁华唱遍 icon.png
[bb]
Translation Fánhuá Chàng Biàn
Producers
Papaw Paopao (compose, arrange), Vagary (lyrics), Nalanxunfeng (tuning), Akamei (video), November (illustrator), Shifangchuanxi (inscription), Dongzi (mixing), Ping'an Ye de Emeng (planning)

Notable original songs[edit | edit source]

This section presents Yuezheng Ling original songs with video views ranging from below one million to 200,000.

Scarlet Drop
Scarlet drop icon.png
[nn][yt][yt][yt][bb]
Translation Scarlet Drop
Featuring
Producers
Rosary (music, lyrics), Hetianye (lyrics), Senjougahara Yousei (guitar, mixing), Kagome-P (mastering), CT, Rosele (illustrators), NekoLoco (video)
梦语
Words of dream icon.png
[bb][yt]
Translation Mèng Yǔ
Producers
Rosary (music), Hetianye (lyrics), Li Zong (mixing), Jiangwuluanwan, Gai Zhong Gai Da Er Gai Ni Gai Wo Ye Gai (guitar), T-L-S (piano), Wei Tu (illustrator), NekoLoco (video)
真·中华烛火娘
True chinese candlelight girl icon.png
[bb]
Translation Zhōnghuá Zhú Huǒ Niáng
Producers
Wei Cai Zhi Yi (lyrics), Yukinsnow (compose, arrange), 2LH (illustrator)
飞跃乌托邦
飞跃乌托邦 icon.png
[bb]
Translation Fēiyuè Wūtuōbāng
Featuring
Producers
Moving Point-P (music, mixing, tuning), Gu Luo (lyrics), Gold3 and Jiu Fang (illustrator), Qin Ling Xi Mo (video)
键盘侠的斗争哲学
Keyboard warrior icon.png
[bb]
Translation Jiànpán Xiá de Dòuzhēng Zhéxué
Producers
Jiangwuluanwan (music, lyrics, mixing, tuning, illustrator, video), Xiao Mu (video)
岁月成碑
The years became monuments icon.png
[bb][5s]
Translation Suìyuè Chéng Bēi
Producers
Wing Yi (planning, supervision, compose, arrange, video, guitar), Xixing, Xie Afeng (lyrics), Ori v (tuning), CuTTleFiSh, Xiaotou (mixing, mastering), Liubabu, Bumianji (illustrators), EZ-VEN (erhu), Wushuicusuantong (logo)
Sea for you
Sea for you icon.png
[bb]
Translation Sea for you
Featuring
Producers
Moving Point-P (music), Guluo (lyrics), Qin Ling Xi Mo (video), Fengshi (illustrator)
DISCO之王
King's disco icon.png
[bb]
Translation DISCO zhī Wáng
Featuring
Producers
Qianyimohua-P (music, lyrics), yoyo bang ni (tuning), Wei Tu (illustrator), Lingmu Zhongben Gu (video)
战狐
Fox warriors icon.png
[bb][yt]
Translation Zhàn Hú
Producers
T-L-S (music, mixing), Yu Li (lyrics), Nalanxunfeng (tuning), Tohru (illustrator), NekoLoco (video)
火吻
火吻 icon.png
[bb]
Translation Huǒ Wěn
Producers
DELA (compose, arrange), Beng Huai (arrange), Yu Li (lyrics), Keli (tuning), POiSON (mixing), Chan Ye (illustrator), Saiqomo (video)
爱就是活见鬼
爱就是活见鬼 icon.png
[bb]
Translation Ài Jiùshì Huójiànguǐ
Producers
Jiangwuluanwan (music, guitar, lyrics, video), Shuiwuyue Xuan (bass), Mi Gao (illustrator)
残月雪
残月雪 icon.png
[bb]
Translation Cányuè Xuě
Producers
Zhuanchanglangren (music, tuning, lyrics), Tian zZ (mixing), litterzy (guitar), Sigujun (drums), Taote (guzheng), Yuanban Maiya (pipa), O Tianqi Qinglang O (flute), Ningmeng CC Lu (Matouqin), setsuya, Sheng Yu Xi Meng (illustrators), AA, hisakagami (video), Shui Li (titles), Lengee
上城名媛
Uptown lady icon.png
[bb][yt]
Translation Shàngchéng Míngyuàn
Producers
T-L-S (music), Xie Jiao Jiaozhu (lyrics), yoyo Bunii (tuning), Gold Rum (mixing, mastering), Yue Wishky__ (illustrator), Zhongben Gu (video)
Red ling icon.png
[bb]
Translation Hóng
Producers
T-L-S (music), Guozhi Liangcai (lyrics), Nalanxunfeng (tuning), Hai Ya, Diye'Er (illustrators), Yi Dian Yingxiang (video)
华夏之章
The dynasty wartale icon.png
[bb]
Translation Huáxià zhī Zhāng
Producers
Jiangwuluanwan (compose, arrange, tuning), Ziyunsha (lyrics, planning), Xiaohuli (supervisor), Tu Dawang Qian Qian Sui, Kelisiguo, Dabiaojieqizhi (illustrators), Kreisee (video)
聊播
Video chatting ling icon.png
[bb][yt]
Translation Liáo Bō
Producers
Jiangwuluanwan (music, lyrics, tuning, mixing), M (illustrator), Xiaomu moku (video)
零重祈愿
Lingzhong qiyuan icon.png
[bb]
Translation Líng Chóng Qíyuàn
Producers
Benghuai (music), Yuli (planning, lyrics), Digger (tuning), POiSON (mixing), Alu (illustrator), Fanyidian (video)
Alive
Alive ling icon.png
[bb]
Translation Shēng
Producers
DELA (music), Yuli (planning, lyrics), Huar Buku (tuning), POiSON (mixing), Zekong (illustrator), Sleep Civet (video)
一千绫一夜
One thousand ling one night icon.png
[bb]
Translation Yīqiān Líng Yīyè
Producers
Hong (music), Guluo (lyrics), Qin Ling Xi Mo (tuning), Miwu, Huahua (copywriters), Shixun, star, Qiliu, Shengyu Ximeng, Sansuqi, Yangyu, Muir, Songshu, Baizi, Lailei, Naitang, Fengshi, Qianhui, Sour Xuan (illustrators), Xingqi (video)
未来的我
Future of mine ling icon.png
[sc][bb]
Translation Wèilái de Wǒ (The Me From The Future)
Producers
Li Zong (music), Hetianye (lyrics), Moving Point-P (VSQx), Fengyouzi (illustrator), Mashuyingxiang (video)
四·国殇
四·国殇 icon.png
[bb]
Translation Sì·Guóshāng
Featuring
Luo Tianyi
Producers
Jiuling (compose, arrange), Chiyuyue (planning, lyrics), Mingzi (lyrics), Jiaozhu Mouhu Xian (illustrator), Qin Ling Xi Mo (tuning), litterzy (guitar), K.E. (compression), KyuRu☆ (mixing, mastering), Anmo zhi Long (2DLive animation), Zhongjian Yaojing (video)
荆轲
Jingke icon.png
[bb]
Translation Jīngkē
Producers
Bingshan (tuning), Xiaohua (lyrics, music, mixing), Zane (illustrator), Neje (video)
寄明月
Ji mingyue icon.png
[bb]
Translation Jì Míngyuè
Featuring
SING Xushiyin (harmony)
Producers
T2o (lyrics, compose, tuning), G-Tracy (arrange), Guirong-P, Roro (assistance), Bubing (illustrator), Zheguangzu (video, illustrator), Hexin (flute), Chenxiaoxian (erhu)
撒马尔罕之恋
撒马尔罕之恋 icon.png
[bb]
Translation Samarkand zhī Liàn
Producers
Nalanxunfeng (tuning), Ming Huang (lyrics), T-L-S (compose, arrange, mixing), Haina Bushi Fahao (illustrator), Dawang (video)
儒风诉骨
儒风诉骨 icon.png
[bb]
Translation Rú Fēng Sù Gǔ
Producers
Wurenyaoying (music), Liuxu (tuning), Anlingyingqin (lyrics), Liangrenluo (illustrator), AKAMEI (video), sopfie (logo)
返祖效应-OOTEM-
返祖效应-OOTEM- icon.jpg
[bb]
Translation Fǎn Zǔ Xiàoyìng -OOTEM-
Producers
Xiaomu moku (planning, video), litterzy (music), Minghuang (lyrics), Tacheng-P (tuning), 24XD (illustrator)
千里邀月
千里邀月 icon.png
[bb]
Translation Qiānlǐ Yāo Yuè
Producers
Chaodianwenhua (production, producer, planning), Yukinsnow (compose), Qianyuetu (lyrics), Luerhu (erhu), Shuiyuer (dizi), Moving Point-P (tuning), Jinghanzi (illustrator), Xidousha (video), Irecorder, Sanxingdu (mixing), bilibili Music (music direction)
北京第三区交通委提醒您
北京第三区交通委提醒您 icon.png
[bb]
Translation Běijīng Dì Sān Qū Jiāotōng Wěi Tíxǐng Nín
Featuring
Luo Tianyi
Producers
Tianyuansi (planning, illustrator), Qingfengjixing (music, mixing), Mengan, Miluohetong (lyrics), Baiyifengling (tuning), Beijing Fengxue (illustrator), Yayinsufeixing de Marun, Kafei (video)
三千烛华夜
三千烛华夜 icon.jpg
[bb]
Translation Sānqiān Zhú Huá Yè
Producers
Wugui Sui (music), St (lyrics), Nalanxunfeng (tuning), Shaohua (illustrator), color sky (video)
我在
Here i am feat ling icon.png
[bb]
Translation Wǒ Zài
Producers
Weizhi, Guluo, Tongying (lyrics), Rosary, Jicuixi (compose), Luna Safari (arrange), Moving Point-P (tuning), Tangweibin (mixing), TID (illustrator)
七十载
七十载 icon.png
[bb]
Translation Qīshí Zǎi
Producers
Gu Hua Li de Shi (planning), Yin Ni Er Zai de Meng (planning, lyrics), Feng Zhu Guiji (compose), Linguanyu (compose, arrange), Suda Re Keke (tuning, thumbnail), Lian Ti ShuShi, Yinghua Chuixue Zhu (mixing), Qipipi (art), Bao Gan de Mao (video)
红石蒜少女
红石蒜少女 icon.png
[bb]
Translation Hóng Shí Suàn Shàonǚ
Producers
YiSeho (compose, arrange), Yu Li (lyrics, planning), OQQ-P (tuning), Tuan Yi, Ze Kong (art), NekoLoco (video), sopfie (series logo), lemon Jiazi (cover collaboration)
夜中灯火
夜中灯火 icon.png
[bb]
Translation Yèzhōng Dēnghuǒ
Producers
Communist Youth League of China (production), Qingwei Shandong Studio (planning, coordination), Liuli Mao Yingxiang, Kotoli (video production), Nekock·LK (compose, arrange), Yin Ni Er Zai de Meng (lyrics), Lingfeng (tuning), Luo Yi Dang (mixing), Ziben-P (art), Jiu Yu (thumbnail), DBRT (cooperation)
Flower ling icon.png
[bb]
Translation Huā
Producers
Rosary (lyrics, music, bass, producer, director), Hetianye (lyrics), Moving Point-P (tuning), T-L-S (piano), Bitman (guitar), Lai Lei Q-Q (art), Kin_en (video), Li Zong (special thanks), Vsinger (schemer)
格兰芬多
Gryffindor ling icon.png
[bb]
Translation Gryffindor
Producers
Tino.S3 (compose, arrange), Chu Fan Yan (lyrics), Creuzer (tuning), Hai Na (art), Xun (video)

Cover songs with more than one million views[edit | edit source]

赤伶
赤伶 icon.png
[bb][yt][→]
Translation Chì Líng
Featuring
Producers
Xing Kui (tuning), Qin Ling Xi Mo (mixing), Yangyu (art), Huan Feng (video), Yan Yan (copywriting), Ling Zhan-P (dancing fan modeling)

Notable cover songs[edit | edit source]

This section presents Yuezheng Ling cover songs with video views ranging from below one million to 50,000.

天路
Heavenly road ling.png
[bb][yt]
Translation Tiān Lù
Producers
OQQ-P (tuning), Qian Bu Jun (illustrator)
三月雨
March rain.png
[bb]
Translation Sān Yuè Yǔ
Producers
夜莺
Nightengale xin hua icon.png
[bb][yt]
Translation Yèyīng
Producers
叙世
叙世 icon.png
[bb][yt]
Translation Xù Shì
Producers
PTX (tuning), Moving Point-P (mixing), Ling Hun (illustrator), Qin Ling Xi Mo (video)
瑜弈天下
瑜弈天下 icon.png
[bb]
Translation Quán Yù Tiānxià
Producers
Guimian-P (mixing), Ying Qin (lyrics), kiitos (tuning), AKAMEI, litteF (illustrators), Zhi Xiang Jing ALine (uploader)
霞光
霞光 icon.png
[bb]
Translation Xiáguāng
Producers
Qin Ling Xi Mo (tuning, mixing, video), A Ding Siling (illustrator)
梦回还
梦回还 ling icon.png
[bb]
Translation Mèng Huí Huán
Producers
Senjougahara Yousei (compose), SUTEIMA (arrange), Nongsuo Paigu (lyrics), Ace (tuning), San Su Qi (illustrator), Qin Ling Xi Mo (video)
镇命歌·画皮
镇命歌·画皮 ling icon.png
[bb]
Translation Zhèn Mìng Gē·Huàpí
Producers
Bayinü Wei Cai (compose), azure studio (arrange), OQQ-P (tuning, uploader), URI (animator)
冰冷的房间,一个人
冷たい部屋、一人 icon.png
[bb]
Translation Tsumetai Heya, Hitori
Featuring
Mikako Komatsu (harmonies)
Producers

Navigation[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.